MammaVet.se    Tidsbilder.se
 
Hem arrow Konsumenträtt arrow Konsumenttjänstlag
Konsumenttjänstlagen

tar upp vilka rättigheter som gäller när du till exempel anlitar en hantverkare för att måla om ditt hus eller när du lämnar in bilen för reparation.

Hantverkare ska

 • utföra tjänsten fackmässigt, det vill säga utföra arbetet på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman
 • ta tillvara dina intressen och ge dig lämpliga råd samt samråda med dig så att det inte uppstår missförstånd
 • tillhandahålla det material som behövs för arbetet om ni inte har avtalat något annat,
 • avråda dig från att låta utföra tjänsten om den inte är till rimlig nytta för dig. Detta gäller även när tjänsten redan har börjat utföras. Uppfyller hantverkaren inte detta krav har han inte rätt till ersättning.
 • informera dig om det under arbetet framkommer behov av tilläggsarbete.

Se till att tjänsten inte utförs i strid mot säkerhetsföreskrifter eller mot förbud i produktsäkerhetslagen eller marknadsföringslagen.

 

Tjänsten är felaktig

 • om resultatet avviker från vad du har rätt att kräva av utförande och material, det vill säga om tjänsten inte är fackmässigt utförd.
 • om hantverkaren inte har utfört tjänsten enligt gällande säkerhetsföreskrifter
 • om tjänsten inte stämmer överens med vad ni har avtalat
 • om tjänsten har utförts i strid mot förbud i produktsäkerhetslagen eller marknadsföringslagen
 • om hantverkaren inte har utfört tilläggsarbete som han är skyldig att utföra för att undvika allvarlig skada
 • om resultatet inte stämmer överens med reklamuppgifter som har lämnats av hantverkaren själv

Tycker du att tjänsten är felaktig måste du reklamera den. Det gör du genom att meddela hantverkaren när du har upptäckt felet. Du måste klaga på felet inom rimlig tid. Om du gör det inom två månader räknas det alltid som "rimligt". Däremot får du inte reklamera senare än tre år efter det att uppdraget avslutades. Arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker är undantaget. Här har du tio års reklamationstid.

Om hantverkaren skadar föremålet för tjänsten, till exempel huset som renoveras, eller annan egendom som tillhör dig eller någon medlem av ditt hushåll är han skyldig att ersätta skadan.

Du ska betala vad som är skäligt. Har hantverkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift, så får det priset inte överskridas med mer än 15 procent om ni inte har avtalat något annat.
Hantverkaren har rätt till pristillägg om han har utfört nödvändigt tilläggsarbete eller om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som beror på dig.

Betalar du inte i rätt tid, får hantverkaren ställa in arbetet till dess att du betalar. Han har också rätt till ersättning för eventuella förluster. Har arbetet påbörjats är hantverkaren dock skyldig att slutföra det om det inte kan uppskjutas utan risk för allvarlig skada för dig. Handlar arbetet om en sak som har överlämnats till hantverkaren har han rätt att behålla den tills du har betalat.

 
Loading...